چند رسانه ای - صوت

تابناک جوان

مکالمه بی سیم کمتر شنیده شده از لحظه آزادی خرمشهر

مکالمه بی سیم کمتر شنیده شده از لحظه آزادی خرمشهر

این یک پیام بی سیمی است که شاید کمتر شنیده شده باشد. پیامی که نخستین مخابره با قرارگاه فتح از درون شهر خرمشهر در سوم خرداد ۱۳۶۱ است. جایی که شهید احمد کاظمی خبر آزادی خرمشهر را به سردار رشید اعلام می کند و می گوید خرمشهر را خداوند آزادش کرد.