خانواده و جامعه - ورزش

تابناک جوان | tabnakjavan

ورزش هوازی باعث افزاریش عمر می شود؟

ورزش هوازی باعث افزاریش عمر می شود؟

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ترکیب وزنه زدن با ورزش هوازی می‌تواند به طور قابل توجهی احتمال مرگ زودهنگام، بخصوص به دلیل بیماری‌های قلبی، را کاهش دهد.