دیگه چه خبر - فناوری

تابناک جوان | tabnakjavan

نشانه‌های حیات در سیاره زحل

نشانه‌های حیات در سیاره زحل

یک مطالعه جدید نشان داده، رودخانه‌های موجود در قمر زحل می توانن به ماموریت آتی ناسا درباره زمین شناسی و بررسی حیات در این سیاره کمک کنند.