فرهنگ و هنر - آموزش

تابناک جوان

برای این سردار سپاه دعا کنید

برای این سردار سپاه دعا کنید

سردار عبدالرسول استوار محمود آبادی سال‌ها به دفاع از کشور پرداخته و در این عرصه بار‌ها مجروح و مصدوم شیمیایی شدند.