فرهنگ و هنر - آموزش

تابناک جوان

کرونا شود سبب خیر اگر خدا خواهد
هنرمندان برجسته استان سمنان:

کرونا شود سبب خیر اگر خدا خواهد

هنرمند در موقعیت های بحرانی بدنبال نگاهی نو است زیرا برای رسیدن به آرمان های خویش ذهن و اندیشه خود را به دور از محدودیت ها رهایی می بخشد تا بتواند به شکلی تاثیرگذار آن را در اثرش بروز داده و در نتیجه باعث آگاهی مردم و آیندگان شود.