ساخت ایمپلنت‌های استخوانی قابل جذب
دانش‌بنیان‌ها ایمپلنت‌های چاپ شده سه‌بعدی قابل جذب برای کمک به مرحله طبیعی ترمیم استخوان را ساختند.
کد خبر: ۴۳۷۴۱
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۶ - 28 August 2021

ایمپلنت‌های استخوانی قابل جذب

محصول ایران‌ساخت یک داربست پلیمری و سرامیکی سه بعدی چاپ شده است و از ریزسـاختار‌های بیومتریـک تشـکیل می‌شود.
محصولی که احیـای بافـت طبیعـی پـس از ورود بـه بــدن انســان را انجام می‌دهد. همچنین داربســت منحصــر بــه فــرد پرینت شــده ســه بعدی، امــکان نفــوذ ســلول‌ها و رگ هـای خونـی را فراهـم می‌کنـد کـه هـر دو نقـش اصلـی در بهبـود زخم هـا و ترمیـم بافـت دارند. ایــن مــواد از لحــاظ زیســتی قابل جــذب و قابل انعطــاف هستند و بــه کنــدی تخریب می‌شوند.
این محصول کاربرد‌ها و قابلیت‌هایی مانند امکان تولید هر ایمپلنت به صورت اختصاصی برای هر بیمار، مـواد کامـلا تخریب پذیر، قابل جذب در بدن و جایگزین شـونده بـا بافت طبیعی بیمار، کاهش در زمان و هزینه جراحی و تهیه شده از مواد دارای تاییدیه اف دی‌ای را دارد.
اما کاربــرد آن در حــوزه جراحی هــای فــک و صــورت منحصــر بــه فــرد اســت. بـه عنـوان مثـال در حـال حاضـر برای بازسـازی اسـتخوان فـک معمـولا از مش هــای تیتانیومــی اســتفاده می‌شــود. رونــد کار بـه ایـن ترتیـب اسـت کـه مـش تیتانیومـی بـه همـراه پـودر اسـتخوانی در یک مرحلـه درون دهان بیمـار قرار می‌گیـرد، بعـد از شـش مـاه عمـل دوم انجـام شـده و مــش تیتانیومــی خــارج می‌شــود، ســپس دوبــاره کام بخیـه خـورده و بعـد از ۲ تـا ۳ مـاه عمـل کارگـذارث ایمپلنـت دندانـی انجـام می‌شـود.
اما این محصول ایـن رونــد را متحــول می‌کنــد. اســتفاده از آن باعــث می‌شــود کل مراحــل فــوق در یـک مرحلـه انجـام شـود و بــا توجــه بــه نبــود محصــول مشــابه در خصــوص ایمپلنت هــای قابل جــذب تولیــد شــده توســط چاپگــر زیســتی، حجــم بــازار هــدف بایــد بــه صــورت تقریبــی محاســبه شود. پیش بینــی می‌شــود در کشــور مــا ســالانه بیــش از صد هزار مــورد مصــدوم به ضایعــات یــا شکســتگی‌های پیچیــده اســتخوانی در ناحیــه ســر و صــورت دچار می‌شوند کــه همگــی از مصرف کننــدگان بالقــوه ایــن محصــول هســتند.
شرکت دانش بنیان امیدآفرینان مهندسی آینده با حمایت مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا معاونت علمی و فناوری این محصول را تولید کرده است.
 
منبع: فارس
نظر شما...

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
آرشیو...
‫‪
پرطرفدارترین عناوین
آرشیو...