۲۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۶

چهرە‌ها در نقاشی کودکان چه مفهومی دارند؟

مدرس و پژوهشگر حوزە نقاشی و خلاقیت فکری کودکان گفت: کشیدن تصاویر مختلف بە حالت ثابت و یا در حال حرکت بیانگر شخصیت کودک در یک محیط همنواخت است.
کد خبر: ۵۳۱۱۴
نقاشی
کودکی که نقاشی هایش، تصاویر در حرکت را معرفی می‌کند، معمولا فردی باهوش و فعال بوده و نسبت به همسالان و هم کلاسی‌های خود اجتماعی‌تر است. ایدە حرکت، قبل از آنکه کودک بە پنج سالگی برسد بە وسیلە تقسیم بندی و تجزیە بعضی عناصرثابت پدید می‌آید، ولی در سنین پنج یا شش سالگی همین ایدە حرکت باکشیدە شدن بازو‌های تصویر بە سوی یک شیء یا شخص مورد نظر کودک نشان دادە می‌شود. در نقاشی‌های بعدی بازو‌های تصویرحالت صاف و سخت بودن خود را از دست می‌دهند ونرم‌تر می‌شوند وبالای آرنج نیز خمیدگی پیدا می‌کند.
اگە کودک بخواهد حرکت را در دیگر اعضای بدن نشان دهد پا‌ها بیش از بقیە اندام‌ها توجە او را جلب می‌کنند و در جهت حرکتی کشیدە و طولانی ترمی شود، سپس تصویر آدمکی کە کودک رسم کرده در جهت حرکت چرخشی هدایت می‌شود و چهره چرخشی یا واضح‌تر مطرح شود فرم صورتک نقاشی کودک بە (نـــــیم رخ) نشان دادە می‌شود. بعد از آن وقتی کە کودک از سن شش سالگی می‌گذرد، یکی از طریق بیان حرکت کە در نقاشی‌های او زیاد مورد استفادە قرار می‌گیرد، نمایش تصویربە حالت (نـــــــیم‌رخ) نشان دادە می‌شود. یکی از راه‌های بیان حرکت در نقاشی‌های کودک که زیاد مورد استفادە قرار می‌گیرد بعد از شش سالگی، نمایش تصاویر بە حالت نیم رخ است، بنابر تحقیق "پرودهومو" کودک بعد از پنج یا شش سالگی، در حالی کە واقعیت‌های خارجی را بیشتر برسی کردە برای نمایش حرکت در نقاشی‌های خود بیشتر از نیم رخ استفادە می‌کند تا بتواند پویایی تصاویر را بهتر بە نمایش گذارد. کودک هرگز در عمل، برای نمایش حالت نیم رخ سر تصویر را ابتدا بە طرف چپ یا راست نمی‌چرخاند، بلکە نخستین بار بازو‌های کشیدە شدە بە طرف چپ کشیده می‌شود و سپس حالتی نیم رخ بە خود می‌گیرند، در حالی کە دیگر اندام‌ها و صورت نیز بە حالت روبە رو باقی می‌مانند. بعد‌ها کم کم، بە مرور زمان پا‌ها و بقیە اندام‌ها نیز درجهت حرکت بازو‌ها کشیدە می‌شوند، در هر حال، سر آخرین قسمتی است کە با بقیە اندام‌ها همانند می‌شود و بە حالت نیم رخ در می‌آید.
حالت نیم رخ همیشە بە طرف چپ نشان دادە می‌شود و این موضوع برای آن‌هایی کە از چپ بە راست یا برعکس از راست بە چپ می‌نویسند نیز صادق است.
بنابە نوشتە زازو (zazzo) این خصوصیات ذاتی است و در ارتباط باعضلات دست پدید می‌آید و سبب می‌شود کە کودکان خطوط را از بالا بە پایین ودر جهت خلاف حرکت ساعت ترسیم کنند. در مدت زمانی کە نقاشی کودک از نمایش تصاویر در حالت روبە رو تا نمایش تصاویر در حالت نیم رخ کامل بە صورت می‌گیرد، کودک بدون‌در نظرگرفتن پرسپکتیو شکل‌هایی رسم می‌کند کە حالت غیر عقلانی دارند، زیرا بعضی از اندام‌ها در حالت نیم رخ و دیگر اندام‌ها از روبە رو نمایش دادە می‌شود و این موضوع باعث پدید آمدن شکل‌های نامناسب و بامزە در نقاشی کودکان می‌شود. بە عنوان مثال از نظر کودک نمایش تصویر بە حالت نیم رخ ممکن است با تغیر جهت بینی بە طرف چشم و بدن تغییر جهت چشم‌ها و دهان و با حذف یک چشم و با قرار دادن چشم دیگر ممکن است کودک برای نمایش نیم رخ یک قسمت ازدایرە چهرە را حذف کند. همە این نکات بیانگر آن است کە درک کودک از تصویر نیم رخ بە طور تدریجی با تغیر جابە جایی اندام‌های صورت انجام می‌گیرد و برای نمایش تمام بدن نیز از همین روش استفادە می‌کنند.

بیشتر بخوانید
 
منبع : ایسنا
ارسال نظرات
انتشار نظرات حاوی توهین، افترا و نوشته شده با حروف (فینگلیش) ممکن نیست.
گزارش خطا