۱۵ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۱

سحری چی بخوریم؟ چی نخوریم؟

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درخصوص وعده غـذایی‌ سـحری در ماه مبارک رمضان توصیه‌هایی کرد که در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۵۲۶۹۶

سحری چی بخوریم؟

وبدا: دکتر زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره نکـات مهم تغذیه‌ای در وعـده سـحر گفت: در وعده سحر از غذاهای کم‌حجـم و غنـی از مـواد مغـذی کـه کـم نمـک، کـم چـرب و کـم شـیرین هسـتند اسـتفاده شـود. اصـولا مصرف زیاد قند، نمک و چربی موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: مصرف مواد غـذایی شـیرین در وعـده سـحری توصـیه نمی‌شـود. مـواد غـذایی شـیرین بـا تحریـک انسـولین و ورود سریع قند خون به داخل سلول‌ها و در نتیجه افت قند خون موجب گرسنگی زودرس می‌شود.
عبداللهی با بیان این‌که در وعده سحری مقــدار مناســبی از ســبزی‌هــای مختلــف (ســبزی خــوردن و ســالاد) مصــــرف شــود، تاکید کرد: با توجه به این‌که کـم آب شـدن بـدن و خشـکی گلـو می‌توانـد زمینـه را بـرای ابـتلا بـه کوویـد ١٩ فـراهم کنـد، در وعــده ســحر ســبزی‌هایی کــه آب بیشــتری دارنــد و در طــول روز از تشــنگی و کــم آبــی بــدن جلــوگیری می‌کننــد، مثل کاهو، خیار و گوجه فرنگـی مصـرف شـود.
وی در ادامه گفت: نوشـیدنی‌های خیلـی شـیرین مثـل نوشـابه‌های گـازدار، شـربت‌ها و چای خیلـی شـیرین و چـای پررنـگ هـم موجـب تشـنگی، خشـکی دهـان و گلـو در طـول روز می‌شـوند و توصـیه می‌شود در وعده سحر مصرف نشـوند. چـای پررنـگ بـه ایـن دلیـل کـه مـدر اسـت می‌توانـد موجـب دفـع آب بـدن و کم آبی در طول روزه‌داری شود.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: غــذاهای پرپــروتئین مثــل انــواع کبــاب، جوجــه کبــاب، مــاهی و غــذاهای خشــک و پــرروغن مثــل کتلــت و کوکــو، سوســیس و کالبــاس، پیتــزا، کلــه‌پاچــه و هــمچنــین غــذاهای چــرب و ســرخ شــده و پــر ادویــه موجــب احســاس تشنگی و خشکی دهان در طول روز می‌شـوند. به‌ویژه در شـرایط فعلـی کـه بـا شـیوع بیمـاری کوویـد ١٩ مواجـه هستیم، بهتر است در وعده سحر مصرف نشوند به طور کلی غذا‌های ساده و سبک مثل انواع پلو و خورش در حجم کم (برای افرادی که فعالیت بدنی بیشتری در طول روز دارند) و یا غذا‌های سبک‌تر شبیه وعده صبحانه (برای افرادی که در طول روز فعالیت کمی دارند) برای بعد سحر می‌تواند مناسب باشد.
ارسال نظرات
انتشار نظرات حاوی توهین، افترا و نوشته شده با حروف (فینگلیش) ممکن نیست.
گزارش خطا