نشاط و سرگرمی - خنده حلال

تابناک جوان

آموزش سربازی به گوسفندان!

آموزش سربازی به گوسفندان!

چوپان چینی به ۴۰۰ راس گوسفند خود تعلیم داده تا مانند سربازان به خط شده و موقع بازگشت به خانه با نظم و انضباط عمل کنند.