-

تابناک جوان

>>

11 اظهار نظر جالب مارادونا

اسطوره فوتبال آرژانتین در طول دوران زندگی خود اظهار نظرهای جالب و جنجالی بر زبان آورد که در گزارشی به آنها می پردازیم.