تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله به همایش بین المللی آینده جهان اسلام
دبیر کمیته علمی همایش بین المللی آینده تحولات جهان اسلام از تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله به همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ شمسی تا پانزدهم آبان ماه خبر داد.
کد خبر: ۵۸۹
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۶ - 28 October 2018

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر خرمشاد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻢ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ رﯾﺸﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎ و ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺪه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاک اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﭘﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮدن و ﻓﻘﺪان روﯾﮑﺮد آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
رییس سابق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود:دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺧﻼء وﺟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮی دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روﺷﻤﻨﺪ از آﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ و ﻣﻄﻠﻮب ﭘﯿﺶ رو، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻼن را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
وی با تأکید بر ضرورت شناخت عالمانه جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحولات منطقه غرب آسیا، اظهار داشت:ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺗﺤﻮﻻت مثبت و امنیت آفرین ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺖ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه، و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ و رﯾﻞ ﮔﺬاری ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. به همین دلیل این همایش با مشارکت دانشگاه تهران و مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام و با حضور اندیشمندان برجسته داخلی و خارجی، سفرا و کارگزاران سیاسی کشورهای اسلامی برگزار می شود.
دکتر خرمشاد با اشاره به استقبال جامعه علمی کشور از برگزاری این همایش و دریافت دهها عنوان چکیده مقاله تا اواخر مهرماه تصریح کرد: با توجه به درخواست برخی از اساتید، دانشجویان و محققان برای تمدید مهلت دریافت چکیده مقالات با تصمیم شورای سیاستگذاری همایش مهلت دریافت چکیده مقالات تمدید شد بنابراین علاقمندان تا پانزدهم آبان سال 1398 فرصت دارند چکیده مقالات خودشان را از طریق پایگاه اینترنتی Fiw.ut.ac.ir ارسال نمایند و این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
محمد باقر خرمشاد در پایان با برشماری محورهای این همایش گفت : آینده سیاسیت و امنیت در جهان اسلام، آینده اقتصاد در جهان اسلام، آینده تحولات اجتماعی در جهان اسلام، آینده علم و فناوری در جهان اسلام، آینده محیط زیست در جهان اسلام و آینده تمدن، فرهنگ و ارزش ها در جهان اسلام، محورهای کلان این همایش است که هرکدام به محورهای خردتر تقسیم بندی می شود.

نظر شما...

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
آرشیو...
پرطرفدارترین عناوین
آرشیو...